BEZPŁATNA WIEDZA

Leasing a zdolność kredytowa

Leasing to bardzo popularna forma finansowania, z której korzystają już nie tylko firmy, ale coraz częściej również osoby prywatne. Leasing jest równie popularną co kredyt formą finansowania z tą jednak różnicą, że w pierwszym przypadku, zanim nie dojdzie do wykupu leasingowanego przedmiotu, jego właścicielem pozostaje leasingodawca.

Czym jest leasing?

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy stroną finansującą (leasingodawcą) a korzystającą (leasingobiorca). Popularność tej metody finansowania wynika przede wszystkim  z tego, że aby z niej korzystać nie ma potrzeby angażowania środków własnych.

Należy jednak pamiętać o tym, że przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy. Dopiero po jej zakończeniu możliwy jest jego wykup. Wówczas właścicielem przedmiotu staje się leasingobiorca.

Leasing a zdolność kredytowa

W przypadku starania się o leasing należy mieć na uwadzę, że firma leasingowa przyjrzy się leasingobiorcy, a konkretnie jego finansowym sprawom, aby ustalić, czy będzie on posiadał, zdolność do uiszczania comiesięcznych zobowiązań w terminie. Zdolność leasingowa musi być potwierdzona stosownymi dokumentami finansowymi, np. fakturami, zaświadczeniami czy deklaracjami podatkowymi. W tym przypadku dopuszczalne są wszelkiego rodzaju dokumenty będące wiarygodnym potwierdzeniem tego, że leasingobiorca nie będzie miał trudności ze spłatą comiesięcznych zobowiązań.

Co jest brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności leasingowej? To wiele czynników, zależnych od konkretnej sytuacji. Najczęściej brane są pod uwagę dochody, obroty (w przypadku firm), zobowiązania (weryfikowane w BIK, BIG i pokrewnych bazach) czy posiadany majątek.

W jaki sposób leasing wpływa na zdolność kredytową? To zależy od tego, czy mamy na uwadzę leasing operacyjny, czy finansowy.

Leasing finansowy a zdolność kredytowa

W przypadku leasingu finansowego jego przedmiot jest zaliczany do majątku leasingobiorcy, co oznacza, że musi zostać wpisany do ewidencji środków trwałych. To z kolei jest związane z odpisami amortyzacyjnymi oraz jego serwisowaniem. Ze względu na to, że przedmiot leasingu jest wskazany w aktywach leasingobiorcy, opłacanie rat leasingowych nie ma większego wpływu na zdolność kredytową. Oznacza to, że przy odpowiedniej zdolności kredytowej leasingobiorca nie powinien mieć problemów z uzyskaniem kredytu.

Leasing operacyjny a zdolność kredytowa

Leasing operacyjny wykorzystywany jest znacznie częściej niż finansowy, często można spotkać się z tym, że ten typ finansowania porównywany jest do wynajmu. W tym przypadku łączna kwota wpłacona przez leasingobiorcę w czasie trwania umowy nie pokrywa wartości przedmiotu. To wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wstępnej, a także wykupu przedmiotu po zakończeniu obowiązywania umowy.

Leasing operacyjny podobnie jak finansowy jest wliczany do ewidencji środków trwałych leasingodawcy. W tym przypadku przedmiot leasingu nie jest zaliczany do środków trwałych przedsiębiorstwa, więc nie może być uwzględniony przy obliczaniu dochodu do  zdolności kredytowej. W związku z tym może zdarzyć się, że przez leasing zostanie obniżona, co skutkować może odmową udzielenia kredytu bądź uzyskania go na mało korzystnych warunkach.