BEZPŁATNA WIEDZA

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać leasing?

Leasing jest popularną formą finansowania zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Jednak, aby skorzystać z tej opcji, należy spełnić określone warunki. W TwojBroker.eu pomagamy naszym klientom zrozumieć i spełnić te wymagania, aby proces uzyskania leasingu był jak najprostszy i najbardziej efektywny.

Kto może skorzystać z leasingu?

Leasing jest dostępny przede wszystkim dla przedsiębiorców, niezależnie od branży czy formy prawnej działalności. Obejmuje to spółki prawa cywilnego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także lekarzy i rolników. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą korzystać z leasingu konsumenckiego, który jest idealny dla osób z wysokimi dochodami, ale ograniczoną zdolnością kredytową.

Warunki uzyskania leasingu

Kluczowym elementem jest zawarcie umowy leasingowej w formie pisemnej. Leasingodawca przed zawarciem umowy dokonuje oceny ryzyka leasingowego, aby upewnić się, że leasingobiorca będzie w stanie terminowo opłacać raty. Ważnym czynnikiem jest również staż firmy na rynku – zazwyczaj wymagany jest co najmniej sześciomiesięczny staż działalności.

Weryfikacja kondycji finansowej

Leasingodawca dokładnie analizuje kondycję finansową wnioskodawcy. Obejmuje to ocenę dochodów, kapitału, a także sprawdzenie, czy firma nie posiada nieuregulowanych zobowiązań. W przypadku nowych firm lub specyficznych przedmiotów leasingu, może być wymagana procedura standardowa, która jest bardziej szczegółowa.

Procedury uproszczone i standardowe

W procesie weryfikacji wnioskodawcy stosuje się dwie procedury: uproszczoną i standardową. W ramach procedury uproszczonej, instytucja finansująca nie dokonuje analizy zdolności leasingowej, co eliminuje potrzebę dostarczania dokumentacji finansowej. To pozwala na szybkie wydanie decyzji, często jeszcze tego samego dnia, kiedy złożony zostaje wniosek. W tej procedurze wymagane jest jedynie przedstawienie dowodu osobistego oraz podstawowych dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa.

Do niezbędnych dokumentów należą:

  • Zaświadczenie o nadanym numerze REGON i NIP,
  • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
  • Umowa spółki prawa handlowego lub umowa spółki cywilnej, wraz z wszelkimi aneksami,
  • Oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów,
  • Oświadczenie o braku zaległości wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Procedura standardowa, inaczej pełna, jest stosowana przede wszystkim w przypadku nowych przedsiębiorstw na rynku lub tych, które planują leasingować mniej typowe przedmioty, jak sprzęt rolniczy, czy też wyjątkowo wartościowe środki trwałe, na przykład nieruchomości. W takich sytuacjach, firma leasingowa dokonuje dogłębnej analizy finansowej leasingobiorcy. Oprócz dokumentacji wymaganej w procedurze uproszczonej, od wnioskodawcy oczekuje się dodatkowo:

  • Zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w płatnościach,
  • Zaświadczenia o wysokości brutto dochodów lub obrotów z ostatnich 12 miesięcy,
  • Deklaracji PIT lub CIT zatwierdzonych przez urząd skarbowy,
  • Bilansu oraz rachunku zysków i strat, jeśli przedsiębiorstwo sporządza sprawozdania finansowe.

Dodatkowo, firma leasingowa może przeprowadzić rozszerzoną weryfikację przedsiębiorcy ubiegającego się o leasing, korzystając z ogólnodostępnych rejestrów takich jak CEIDG, GUS, REGON, KRS, czy tzw. biała lista podatników VAT.

Leasing Konsumencki

Osoby prywatne ubiegające się o leasing konsumencki muszą przedstawić dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach, wyciąg z konta bankowego oraz roczne rozliczenie podatkowe PIT. W niektórych przypadkach może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie umowy.

Podsumowanie

W TwojBroker.eu rozumiemy, że proces uzyskania leasingu może wydawać się skomplikowany. Dlatego oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc w spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, aby umożliwić im korzystanie z leasingu w najbardziej efektywny sposób. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania finansowego dla Twojego biznesu lub potrzeb osobistych.