BEZPŁATNA WIEDZA

Leasing operacyjny

leasing-operacyjny

Leasing jest typem stosunków cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą.

Leasing pozwala nabyć określony przedmiot bez konieczności wykładania własnych środków finansowych. Tę formę finansowania można podzielić na leasing finansowy i operacyjny, przy czym to ten drugi typ cieszy się większym zainteresowaniem.

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny jest jedną z form finansowania zewnętrznego. Jest to umowa dwustronna, która zawierana jest pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą. Na mocy tej umowy jednej ze stron przekazywane jest prawo do użytkowania określonego przedmiotu, na czas określony warunkami umowy. W zamian za możliwość jego użytkowania leasingobiorca zobowiązuje się do uiszczania comiesięcznych rat leasingowych.

Charakterystyczne cechy leasingu operacyjnego to:

– brak możliwości przeniesienia prawa własności przedmiotu w czasie trwania umowy. Leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu dopiero po jej zakończeniu;

– amortyzacja jest po stronie leasingodawcy, a nie jak w leasingu finansowym po stronie leasingobiorcy. W praktyce oznacza to, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa;

– ryzyko związane z przedmiotem leasingu leży w tym przypadku po stronie leasingodawcy, co oznacza, że w przypadku odstąpienia od umowy to on ponosi wszelkie konsekwencje takiego stanu rzeczy.

Jakie są korzyści leasingu operacyjnego?

Nie bez przyczyny przedsiębiorcy bardzo często jako formę finansowania zewnętrznego wybierają leasing operacyjny. Pozwala on nie tylko na uzyskanie optymalizacji podatkowej i obniżenia podstawy opodatkowania, ale również bardzo często wspomaga zachowanie pełnej płynności finansowej przedsiębiorcy. W przypadku korzystania z leasingu operacyjnego nie ma konieczności uiszczania całej wartości podatku VAT, ponieważ jego płatność jest rozłożona na dogodne raty. Leasingobiorca po wygaśnięciu umowy ma możliwość wykupu przedmiotu, jednak nie musi tego robić. Bez większych konsekwencji zgodnie z przepisami może zwrócić przedmiot do firmy leasingowej.

Leasing operacyjny w bilansie

W związku z tym, że w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje w księgach rachunkowych finansującego, nie jest on wykazywany w bilansie leasingobiorcy. Wraz z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w księgach leasingobiorcy jako „środek trwały przyjęty w leasing operacyjny”.

Leasing operacyjny a finansowy

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że pojęcie leasing operacyjny i finansowy nie mogą być wykorzystywane zamiennie, ponieważ ich znaczenie jest zupełnie inne. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy, który ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu finansowego jest zupełnie odwrotnie, bowiem to właśnie leasingobiorca wpisuje leasingowany przedmiot na listę swoich składników majątkowych. W obu przypadkach zupełnie inaczej przedstawiają się również koszty uzyskania przychodów. W przypadku leasingu operacyjnego jest to cała rata netto wraz z czynszem inicjalnym, w przypadku leasingu finansowego jedynie część odsetkowa raty leasingowej i amortyzacja mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów. Kolejną różnicą pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym jest również czas trwania umowy. W pierwszym przypadku musi być dłuższy niż 12 miesięcy, w drugim natomiast dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingowanego.

Jak widać różnic, pomiędzy jednym i drugim typem leasingu jest bardzo dużo. Czy pomiędzy nimi są jakieś podobieństwa? Nie ma, bowiem są to dwa zupełnie różne sposoby finansowania zewnętrznego inwestycji przedsiębiorstw.